Naši partneři:
Asociace pro evropské fondy
Euro Dotácie a.s.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
GEOtest Brno,a.s.
Okobiotech logo
ATTIS
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
AB Facility a.s.
Asociace pro veřejné zakázky, z.s.
Asociace pro evropské fondy
Euro Dotácie a.s.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
GEOtest Brno,a.s.
Okobiotech logo
ATTIS
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
AB Facility a.s.
Asociace pro veřejné zakázky, z.s.
více než 1000 úspěšně zrealizovaných zadávacích a výběrových řízení v celkové hodnotě překračující 15 mld. Kč vysoutěžených investic 

 

Výběrová řízení

Komplexní služby v oblasti zadávání zakázek nejen spolufinancovaných z prostředků EU zahrnují zejména:

 • zpracování návrhu vhodného druhu výběrového, resp. zadávacího řízení,
 • zpracování návrhu kvalifikačních předpokladů,
 • zpracování návrhu hodnotících kritérií,
 • zpracování zadávacích podmínek, případně výzvy k podání nabídek se zadávacími podmínkami,
 • zpracování a uveřejnění Oznámení o zakázce, rozeslání výzev k podání nabídek,
 • příjem nabídek, resp. žádostí o účast,
 • příprava podkladů a metodické vedení zadavatele, případně komisí, pokud je zadavatel ustanovuje, posouzení a hodnocení nabídek, zpracování protokolů a zápisů
 • zpracování dokumentů potřebných k ukončení výběrových, resp. zadávacích řízení,
 • zpracování všech ostatních dokumentů vztahujících se k dané zakázce, jejichž zpracování Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) nebo pravidla jednotlivých operačních programů zadavateli ukládají,
 • poskytnutí součinnosti při uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem,
 • poskytnutí konzultací v průběhu výběrového, resp. zadávacího řízení realizovaného vlastními silami zadavatele.

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ON-LINE

Používáme renomovaný elektronický nástroj E-ZAK pro zadávání zakázek, pomocí kterého zajišťujeme:

 • profil zadavatele splňující zákonné požadavky,
 • kompletně elektronická zadávací řízení,
 • elektronické aukce - zejména bankovních úvěrů, dodávek energií, paliv, čisticích prostředků, spotřebního kancelářského materiálu a techniky nebo telekomunikačních služeb,
 • rámcové smlouvy - zajištění mini tendrů v rámci každé rámcové smlouvy zadavatele,
 • dynamický nákupní systém - pořizování běžně a obecně dostupného zboží, služeb i stavebních prací v daném období - např. kancelářské potřeby, běžné ICT vybavení, propagační předměty atp.

AUKCE SMĚNEK

V rámci nástroje E-ZAK jako jediní na trhu v České republice nabízíme unikátní produkt - on-line elektronickou aukci směnek, jejímž cílem je získání levnějšího financování dlouhodobých investičních záměrů klienta.

DALŠÍ SLUŽBY

 • konzultační činnost pro uchazeče o zakázky s cílem maximalizovat úspěch v řízení kvalitně zpracovanou nabídkou,
 • audity výběrových i zadávacích řízení realizovaných jinými subjekty; zpracování posudků, stanovisek a doporučení,
 • zpracování interních směrnic pro zadávání zakázek pro veřejný sektor,
 • lektorskou činnost - zajištění školení pro široké spektrum posluchačů i konkrétně cílené semináře a workshopy,
 • publikační a metodickou činnost - vydávání odborných článků na danou problematiku, zpracování metodických postupů dle potřeb klienta.
EU Program+
Erste Corporate Banking - EU Program+