Naši partneři:
Asociace pro evropské fondy
Euro Dotácie a.s.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
GEOtest Brno,a.s.
Okobiotech logo
ATTIS
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
AB Facility a.s.
Asociace pro veřejné zakázky, z.s.
Asociace pro evropské fondy
Euro Dotácie a.s.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
GEOtest Brno,a.s.
Okobiotech logo
ATTIS
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
AB Facility a.s.
Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

Investiční poradenství

Služby zahrnující nejen tvorbu investiční strategie a analýzu možností financování, ale i optimalizaci ekonomické činnosti, či ocenění jednotlivých organizačních složek. Subjektům samosprávy navíc poradíme s řízením nákladových položek rozpočtu, navrhneme účinná opatření a nalezneme možnosti nových příjmů, čímž dále zefektivníme hospodaření samosprávy a umožníme tak její rychlejší rozvoj. Námi zpracované podklady pomohou realizovat plánované investice a poslouží i při zajištění případného financování.

Co získám?

Při potřebě finančních prostředků:

 • stanovení dluhové kapacity,
 • analýza možností financování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých investičních aktivit,
 • vytvoření optimální strategie s doporučením nejvhodnějšího způsobu financování: (re)strukturalizace dluhu či závazků, leasing, spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP) a další alternativní zdroje financování.

Při optimalizaci finančních toků:

 • studie proveditelnosti a porovnávání jednotlivých způsobů finančního krytí,
 • optimalizace stavu provozování ekonomické činnosti,
 • analýza možných rizik a jejich dopadu,
 • vhodné rozdělení investičních aktivit a souvisejícího rizika mezi zadavatele a investora,
 • (re)strukturalizace společnosti.

Při přebytku finančních prostředků:

S předpokládanou mírou výnosnosti roste i míra rizika, kterou je však možné efektivně snížit vhodnou diversifikací investic a dlouhodobým investováním, při kterém se nežádoucí výkyvy výnosnosti investic do určité míry eliminují.

Na základě výše volných finančních prostředků, předpokládaného časového horizontu investice a požadavků na omezení hladiny rizika určíme nejvhodnější investiční strategii:

 • Konzervativní;
 • Růstová;
 • Balancovaná;
 • Dynamická.

Základní metody přístupu

 • Finanční a komparativní analýza;
 • Studie proveditelnosti;
 • SWOT (TOWS matrix), apod.

Co dále získám?

Cost-Benefit Analýza (CBA) neboli Analýza nákladů a užitku, je metodický postup, který svým průběhem postupně zodpovídá základní otázku: „Co komu realizace investičního projektu přináší a co komu bere?". CBA je velmi vhodné použít při hodnocení projektů veřejných financí a veřejné infrastruktury. Ve většině případů veřejných financí má hodnocený projekt charakter veřejného statku, za jehož používání uživatel neplatí přímo, jako jsou například lepší služby, spokojenost nebo lepší životní podmínky obyvatelstva, zhodnocení v očích investorů, zlepšení podnikatelských podmínek pro podnikání, vytváření nových pracovních příležitostí, expanze cestovního ruchu a podobně.