Naši partneři:
Asociace pro evropské fondy
Euro Dotácie a.s.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
GEOtest Brno,a.s.
Okobiotech logo
ATTIS
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
AB Facility a.s.
Asociace pro veřejné zakázky, z.s.
Asociace pro evropské fondy
Euro Dotácie a.s.
Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
GEOtest Brno,a.s.
Okobiotech logo
ATTIS
Česká-středoasijská smíšená obchodní komora
AB Facility a.s.
Asociace pro veřejné zakázky, z.s.

Program INOSTART

Dotace v kostce

Máte zajímavý technologický či inovativní nápad, ale nemáte peníze?

Chcete poradit, jak rozjet Vaše podnikání?

Česká spořitelna jako jediná banka v České republice ve spolupráci s Erste Grantikou Advisory a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) podporuje rozvoj inovačních start-up podniků prostřednictvím programu INOSTART. Program je určen začínajícím mikro, malým a středním podnikům podnikajícím na území České republiky. Garantem programu INOSTART je Ministerstvo průmyslu a obchodu a v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Přínosy programu INOSTART:

 • Získání úvěrů pro investiční projekty začínajícím podnikatelům
 • Flexibilita a rychlost vyřízení financování
 • Externí odborné posouzení a vyhodnocení inovativnosti projektu
 • Zdarma poradenské služby vysoce kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců společnosti Erste Grantika Advisory, a.s.
 • Záruka od ČMZRB až do výše 60% jistiny úvěru

CÍL: Přínosem programu INOSTART je začínajícím společnostem poskytnout:

 1. financování podnikatelského záměru formou investičního úvěru,
 2. možnost odkladu splátek jistiny úvěru až o 3 roky,
 3. většinovou záruku za investiční úvěr ze strany ČMRZB a
 4. expertní poradenství v oblasti strategického řízení a řízení zdrojů.

PŘEDMĚT

Podpora je určena na zajištění realizace úspěšných inovativních projektů zaměřených na tvorbu či zlepšování existujících výrobních technologií, výrobků či poskytovaných služeb.

PODMÍNKY

Příjemce podpory se stává takový podnik, který současně splní tyto parametry:

 1. počet zaměstnanců do 250 osob,
 2. roční obrat činí max. 50 mil. EUR, nebo bilanční suma činí max. 43 mil. EUR,
 3. od zahájení činnosti neuplynuly více než 3 roky a
 4. prokáže inovativnost svého podnikatelského záměru
 5. má registrované podporované CZ-NACE (více viz příloha č. 1 programu).

Kompletní text programu INOSTART je k dispozici zde

Potřebné formuláře pro identifikaci podnikatelského záměru jsou:

ROZSAH PODPORY

 • Výše úvěru: 0,5 - 15 mil CZK
 • Délka úvěru: max. 5 let (možnost odložení splátek jistiny až o 3 roky)
 • Záruka ze strany ČMZRB do výše 60% jistiny úvěru
 • Cena záruky 0,1% p.a. z výše záruky
 • Poradenství při vyplnění žádosti o dotaci a business plánu pro žadatele zdarma
 • Odborné poradenství pro příjemce podpory zdarma

VÝDAJE HRAZENÉ Z ÚVĚRU

 • Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, v případě nemovitého majetku pouze do 40% předpokládaných způsobilých výdajů projektu;
 • pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek;
 • pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj;
 • DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje.

PORADENSTVÍ
Další významnou výhodou programu je poskytování poradenských služeb dceřinou společností České spořitelny a.s. - Erste Grantika Advisory, a.s zdarma. Poradenství je poskytováno ve dvojí podobě:

Poradenství k vyplnění žádosti o podporu

Poradenství má zájemcům pomoci s ověřením vhodnosti podnikatelského záměru zájemce a splnění podmínek programu.

Zájemci usilující o získání podpory mají možnost využít služeb poradců při vyplňování žádosti o úvěr společně s tvorbou nezbytného podnikatelského plánu.

Poradenství má sloužit ke zlepšení informovanosti potencionálních zájemců, zvýšit kvalitu a úplnost předkládaných žádostí a zvýšit tak úspěšnost zájemců v získání podpory.

Poradenské služby budou obsahovat:

 • Poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr
 • Poradenství při zpracování byznys plánu
 • Poradenství při zpracování analýzy trhu
 • Ekonomické analýzy, plánování

Rozsah poradenství se odvíjí od míry připravenosti klienta.

Expertní poradenství

Příjemci podpory, s nimiž je podepsána smlouva o poskytnutí úvěru, mají nárok na čerpání odborných služeb na podporu rozvoje podnikání inovativních start-upů. Příjemce podpory si může zvolit vhodný typ poradenství tohoto zaměření:

 • Nástroje řízení podniku
 • Strategické řízení 
 • Podniková strategie 
 • Obchodní strategie 
 • Marketingová strategie
 • Plán výzkumu a vývoje 
 • Řízení lidských zdrojů
 • Dotační poradenství
 • Řízení financí
 • Řízení rizik
 • Právní poradenství 
 • Certifikace

Rozsah a zaměření služeb se odvíjí od priorit a potřeb příjemce podpory. Služby jsou poskytovány zdarma až do výše 10% objemu úvěru, maximálně však do výše 150.000 Kč včetně DPH.

KONTAKTY:

Ing. Irena Kašpárková, MBA
 Ing. Hana Švábenská
tel.: +420 515 917 655   
mobil: +420 736 631 243 mobil:+420 737 269 684
e-mail: kasparkova@grantika.cz e-mail:svabenska@grantika.cz