Aplikace

OP TAK – Aplikace | Výzva I

 

Předběžné informace 

 

Získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s důrazem na sektor civilního dopravního letectví.

Místo realizace

 • Území celé České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Velikost dotace

 • Maximální míra podpory pro jeden projekt je omezena na 70 % a dále závisí na velikosti příjemce a na kategorii činností.

Příjem žádostí

 • Předpoklad 07 2022 (bude upřesněno) 

Vhodný žadatel

 • Podnikatelský subjekt (vždy jako hlavní žadatel/řešitel projektu);
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (v případě konsorcia jako spoluřešitel/partner).

 

Způsobilé výdaje

 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014;
  • Průmyslový výzkum - plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování technologie.
  • Zastoupení průmyslového výzkumu v celkových způsobilých výdajích projektu je max. 50 %.
  • Experimentální vývoj - získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Může se jednat například o činnosti zaměřené na vymezení koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb.
 • Žadatel povinně dokládá počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu (minimálně jednoho): poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.

   

Chcete dotaci nebo máte svůj projekt? Zkonzultujte ho s námi.