Aplikace

OP TAK – Aplikace | Výzva I

Zpět na přehled dotací

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Místo realizace

 • Území celé České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Velikost dotace

 • 25 – 85 % dle typu projektu a typu žadatele

Příjem žádostí

 • 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 14:00

Vhodný žadatel

 • Malý a střední podnik (do 249 zaměstnanců)
 • Malá společnost se střední tržní kapitalizací (do 499 zaměstnanců)
 • Společnost se střední tržní kapitalizací (do 3 000 zaměstnanců)
 • Výzkumná organizace (pouze v roli partnera)
 • Velký podnik, který není malou společností se střední tržní kapitalizací nebo společností se střední tržní kapitalizací, a to pouze za podmínky realizace projektu v tzv. účinné spolupráci s MSP

 

Způsobilé výdaje

 •  Náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV využité výlučně pro účely projektu
 • Osobní náklady – mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v nezbytném rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
 • Náklady na materiál a komponenty
 • Ostatní provozní náklady
 • Paušální náklady (dodatečné režijní náklady)

Chcete dotaci nebo máte svůj projekt? Zkonzultujte ho s námi.