Cirkulární řešení v podnicích

NPO

Zpět na přehled dotací

Zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin, zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií.

Místo realizace

 • Území celé České republiky

Velikost dotace

 • Max. 40 % ze způsobilých výdajů
 • Dotace 1 – 20 mil. Kč

Příjem žádostí

 • Od 27. 7. 2022 do 30. 9. 2022 12:00

Vhodný žadatel

 • Malé, střední, velké podniky
 • Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % státem

Způsobilé výdaje

 • Zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku 1 ze stavebního a demoličního odpadu (skupina 17 Katalogu odpadů podle vyhlášky 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)), ať již vlastního nebo převzatého, postupem v souladu se zákonem o odpadech (541/2020 Sb.).
 • Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu jiného, než je stavební a demoliční odpad (skupina 17 Katalogu odpadů podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (dále jen Katalog odpadů)) a dále skupin odpadů 01, 02, 03, 15, 18 a 20 Katalogu odpadů.
 • Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku. Druhotná surovina musí tvořit alespoň 5 % hmotnosti vyráběného polotovaru nebo výrobku.
 • Zavádění technologií pro protektorování pneumatik.
 • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrob. odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.
 • Zavádění technologií pro získávání kritických surovin dle seznamu uvedeném ve Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů COM(2020) 474 final ze dne 3. 9. 2020 formou zpracování odpadu nebo druhotné suroviny.
  Podpořena bude pouze technologie jejímž konečným výstupem je získaná kritická surovina.
 • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků.
  Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti. Lze podpořit pouze taková opatření, která zvýší podíl recyklovatelných surovin na celkové hmotnosti výrobku podle následující škály.
 • Zavádění technologií k náhradě vybraných vstup. surovin.
  Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s nižší spotřebou některé z kritických surovin uvedených na seznamu dle Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů COM(2020) 474 final ze dne 3. 9. 2020. Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží hmotnost těchto vybraných vstupních surovin alespoň o 20 %.
 • Snížení množství vstupů při výrobě.
  Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užit. vlastnostmi, ale s menším množstvím vstupních surovin Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží hmotnost inovovaného výrobku alespoň o 20 %.

Chcete dotaci nebo máte svůj projekt? Zkonzultujte ho s námi.