Cirkulární řešení v podnicích

NPO

 

Předběžné informace 

 

Zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin, zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií.

Místo realizace

 • Území celé České republiky

Velikost dotace

 • Max. 40 % ze způsobilých výdajů

Příjem žádostí

 • Od 6. 6. 2022 do 30. 9. 2022 15:00

Vhodný žadatel

 • Malé, střední, velké podniky
 • Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % státem

Způsobilé výdaje

 • Zavádění technologií k výrobě druh. suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpad. materiálu jiného, než je stavební a demoliční odpad (SDO, skupina 17 Katalogu odpadů) a dále skup. odpadů 1, 2, 3 a 20.
 • Zavádění technologií k výrobě druh. suroviny, polotovaru nebo výrobku z SDO (skup. 17 Katalogu odpadů), ať již vlastního nebo převzatého, postupem v souladu s § 9 zák. 541/2020 Sb.
 • Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňujících zvýšení podílu druhotných surovin na výrobku.
 • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrob. odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.
 • Zavádění technologií pro získávání kritických druhotných surovin dle seznamu uvedeném ve Sdělení Komise COM(2020) 474 final. Podpořena bude pouze technologie jejímž konečným výstupem je získaná kritická surovina.
 • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku novým se stejnými užitnými vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti. Lze podpořit pouze taková opatření, která zvýší podíl recyklovatelných surovin na celkové hmotnosti výrobku podle následující škály.
 • Zavádění technologií k náhradě vybraných vstup. surovin. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užit. vlastnostmi, ale s nižší spotřebou některé z vybraných sur. uvedených ze seznamu dle Sdělení Komise COM(2020) 474 final. Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží hmotnost těchto vybraných vstupních surovin alespoň o 20 %.
 • Snížení množství vstupů při výrobě. Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými užit. vlastnostmi, ale s menším množstvím vstupních surovin Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží hmotnost inovovaného výrobku alespoň o 20 %.

Chcete dotaci nebo máte svůj projekt? Zkonzultujte ho s námi.