Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností

IROP - React EU | Výzva 101

Výzva je zaměřena na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb a práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Místo realizace

 • Území celé České republiky

Velikost dotace

 • 90 - 100 % dle typu žadatele
 • Způsobilé výdaje: 0,5 - 60 mil. Kč

Příjem žádostí

 • 31. 5. 2021 – 3. 2. 2022 do 14:00:00

Vhodný žadatel

 • Kraje
 • Organizace zřizované kraji
 • Organizace zakládané kraji
 • Obce
 • Organizace zřizované obcemi
 • Organizace zakládané obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
 • Organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • Městské části hlavního města Prahy
 • Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy
 • Organizace zakládané městskými částmi hlavního města Prahy
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve
 • Církevní organizace

Způsobilé výdaje

 • Nákup nemovitosti (celé nebo její části), která bude sloužit poskytování sociálních služeb
 • Výstavba, přístavba nebo nástavba a stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace atd.) stávajících objektů, či zázemí (včetně vývařoven) pro poskytování sociální služby
 • Vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby
 • Zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky)
 • Pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování sociálních služeb (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Administrativní zázemí/kanceláře včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby
 • Kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem, a to ve vztahu ke kapacitě sociální služby
 • Zdravotnické prostředky pro sociální služby dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou klientům  poskytovány prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání
 • Pořízení automobilu pro účely poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Pořízení asistenčních a asistivních technologií, a systémů protipožární ochrany
 • Parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení, včetně příjezdových komunikací v rámci areálu a nezbytného doprovodného vybavení
 • Úpravy venkovních prostranství (např. oplocení, chodníky, přístupové cesty, bezbariérový přístup do objektu) v areálu poskytovatele sociálních služeb
 • Demolice původního objektu na místě realizace projektu
 • Zabezpečení výstavby
 • Projektová dokumentace stavby
 • Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu
 • Povinná publicita
 • Nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení)