Ochrana osobních údajů

Erste Grantika Advisory, a.s. zásady zpracování

Zásady zpracování osobních údajů v Erste Grantika Advisory, a.s.

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů v Erste Grantika Advisory, a.s. (dále jen „EGA“), abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

Co se o osobních údajích dozvíte?

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme,
 • jak s nimi nakládáme,
 • z jakých zdrojů je získáváme,
 • k jakým účelům je využíváme,
 • komu je smíme poskytnout,
 • kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,
 • a jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého.

Zásady zpracování osobních údajů v EGA představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“). Specifikům, která se týkají osobních údajů zaměstnanců EGA, se věnují samostatné zásady zpracování.

Důležité kontakty ochrany osobních údajů v rámci EGA

Informace o správci osobních údajů

Správce osobních údajů je ten, kdo provádí zpracování osobních údajů a také za toto zpracování odpovídá. Správce může zpracovávat osobní údaje sám nebo pověřit jinou osobu. Takto pověřenou osobu pak zákon označuje za zpracovatele osobních údajů.

Správcem vašich osobních údajů je:

Obchodní firma: Erste Grantika Advisory, a.s.
IČ: 255 97 001
DIČ: CZ 25597001
Sídlo: Palachovo náměstí 726/2, 625 00 Brno

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Základním posláním pověřence je být nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř organizace a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem a veřejností.

Naším pověřencem je:

Česká spořitelna, a.s.
IČO: 452 44 782
Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00

Kontaktní osoba za Českou spořitelnu, a.s. - Jiří Januška

e-mail: poverenec@csas.cz
telefon: +420 703 481 616 (v pracovních dnech 9:00-15:00) a bezplatná tel. linka České spořitelny, a.s.: 800 207 207 (v ostatních dnech a hodinách)

Účely zpracovávání vašich osobních údajů

Každé zpracování vašich osobních údajů má svůj účel a sleduje legální a legitimní účel:

 • osobní údaje správce zpracovává za účelem výkonu práv a plnění povinností, které vyplývají ze smluv uzavřených se subjektem údajů nebo s právnickou osobou, kterou subjekt údajů zastupuje;
 • osobní údaje správce zpracovává za účelem plnění povinností, které mu ukládají zvláštní právní předpisy, zejména v oblasti účetní a daňové;
 • osobní údaje správce zpracovává za účelem podávání obchodních nabídek EGA nebo za účelem vedení kontaktních seznamů klientů, pro účely zamezení podvodům;
 • osobní údaje správce zpracovává pro účely vyhodnocení návštěvnosti svých internetových stránek, případně cílení reklamy;
 • v případě, že se subjekt údajů na základě svého rozhodnutí stane členem GRANT klubu, budou osobní údaje zpracovávány pro účely výkonu činností vyplývajících z členství v GRANT klubu.

EGA zpracovává osobní údaje vždy pouze v tom rozsahu, v jakém je to nezbytné pro dosažení účelu zpracování.

Zpracování probíhá jak manuálně, tak i automatizovaně či částečně automatizovaně.

Pokud nám odmítnete sdělit osobní údaje potřebné pro poskytnutí určitého produktu, služby či jiného plnění, není možné vám poskytnout příslušný produkt, službu či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebujeme.

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které jsou zpracovávány za účelem výkonu práv a plnění povinností, které vyplývají ze smluv uzavřených s Vámi, jsou zpracovávány z důvodu, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány za účelem výkonu práv a plnění povinností, které vyplývají ze smluv uzavřených mezi EGA a právnickou osobou, kterou subjekt údajů zastupuje, jsou zpracovávány na základě právního titulu, který spočívá v oprávněném zájmu EGA a jejího smluvního partnera na plnění smlouvy.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány za účelem plnění povinností, které EGA ukládají zvláštní právní předpisy, zejména v oblasti účetní a daňové, je právním titulem pro zpracování osobních údajů splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány za účelem podávání obchodních nabídek EGA nebo za účelem vedení kontaktních seznamů klientů, pro zamezení podvodům nebo pro sledování návštěvnosti internetových stránek, jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu EGA na realizaci předmětných činností.

Osobní údaje zpracovávané za účelem cílení reklamy jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Souhlas je kdykoliv odvolatelný. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány za účelem realizace činností vyplývajících z členství v GRANT klubu, jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu EGA a subjektu údajů na realizaci činností souvisejících s členstvím v GRANT klubu.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

EGA zpřístupňuje vaše osobní údaje pouze oprávněným osobám a zcela v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), popř. dalšími zákony.

Osobní údaje mohou být poskytnuty zpracovatelům osobních údajů, přičemž vždy platí, že s každým subjektem, který pro EGA provádí zpracování osobních údajů, má EGA jako se zpracovatelem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli vašich osobních údajů jsou zejména společnosti zajišťující plnění pro EGA v oblasti poskytování IT služeb a správy webových stránek a portálů.

Osobní údaje dále předáváme společnostem, které působí v rámci Finanční skupiny České spořitelny:

 • Česká spořitelna, a.s. (IČO: 452 44 782), 
 • Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. (IČO: 61672033), 
 • Energie ČS, a.s. (IČ: 24256692), 
 • Erste Leasing, a.s. (IČO: 16325460), 
 • Factoring České spořitelny, a.s. (IČO: 25629352), 
 • MOPET CZ a.s. (IČO: 24759023), 
 • Realitní společnost České spořitelny, a.s. (IČO: 26747294), 
 • REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. (IČO: 27567117), 
 • Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (IČO: 60197609), 
 • s Autoleasing, a.s. (IČO: 27089444),
 • Investičníweb s.r.o. (IČO: 25738607), 
 • Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika (FN 102018b), 
 • Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika (FN 33209m). 

Dále vaše osobní údaje předáváme na základě legislativního požadavku:

 • finančnímu úřadu;
 • kontrolním orgánům z titulu veřejnosprávní kontroly.

Kategorie osobních údajů, které zpracovává EGA

Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis – u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČO. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.

Údaje o bonitě (schopnosti splácet) a důvěryhodnosti – osobní údaje, které jsou pro EGA – s ohledem na její právní povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně – potřebné k tomu, aby mohla služby pro klienty uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik. Charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze uzavírané služby, která je správcem poskytována.

Údaje o využívání služeb – údaje o tom, které služby EGA jste si sjednali a jak je využíváte.

Cookies – soubory používané k rozlišení koncových zařízení uživatelů.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje EGA zpracovává vždy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, přičemž respektuje zákonné povinnosti specifikující časové limity, pro jejichž plnění musí nezbytně ke zpracování osobních údajů docházet.Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska účelu, pro které bylo prováděno, nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k jejich výmazu (k likvidaci).

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Respektujeme práva subjektu údajů za podmínek stanovených v GDPR, případně vnitrostátních právních předpisech, má máte právo:

 • získat potvrzení o (ne)zpracovávání vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají;
 • právo na přenesení vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu sídla EGA, případně e-mailem zaslaným na: info@grantika.cz, nebo můžete kontaktovat kontaktní osobu za pověřence pro ochranu osobních údajů poverenec@csas.cz.

Řádně plníme povinnost k ochraně osobních údajů

Máte právo se se stížností týkající se zpracování osobních údajů obrátit na dozorový orgán:

název: Úřad pro ochranu osobních údajů
sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
kontakt (tel.): 234 665 111