V programovém období 2007-2013 byl enormní zájem o program ICT v podnicích, kdy podnikatelské subjekty mohly za podpory dotačních prostředků pořizovat HW a SW nezbytný pro jejich fungování. Proto bylo velkým zklamáním, když v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) nebylo již s podobnou podporou dále počítáno. Zhruba v polovině současného programového období se však začaly objevovat informace, že by mohl být obdobný program do dotačního portfolia opět zařazen. Od té doby byly tyto informace střídavě zveřejňovány a stahovány. Nyní se zdá, že se zájemci konečně dočkají, byť podoba programu se bude od předchůdce do jisté míry lišit.

Výzva do programu Digitální podnik je avizována na 15.8., samotný příjem žádostí však bude zahájen až 15. 9. 2021 a bude trvat nejméně 14 dní, nejdéle však 15. 11. 2021. (Aktualizováno k 14. 7. 2021

Jak moc důležité je tyto termíny nepodcenit nám okomentoval Lukáš Nevěděl, projektový manažer ve společnosti Erste Grantika Advisory, a.s.:

„Alokováno by zde mělo být 300 mil. Kč a hodnocení podaných žádostí je průběžné, tedy platí zde rčení „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. S přípravou projektu tedy není radno otálet.“

Cílem této výzvy je podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění nových nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu výrobního postupu nebo rozšíření kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. Očekávaným přínosem této výzvy bude nejen snížení provozních nákladů, tvorby odpadů, zmetkovitosti (a tím i snížení uhlíkové stopy společnosti), ale i zvýšení produktivity, spolehlivosti výrobních zařízení, logistických a dalších podpořených oborů služeb.

Dalším cílem Výzvy bude i urychlení inovačních cyklů ve firmě a zvýšení efektivní propojenosti „chytrých“ digitálních technologií. Neméně důležitým cílem bude i podpora zvýšení úrovně počítačové bezpečnosti firemních sítí.

Hlavními podporovanými aktivitami budou:

  • podpora digitální transformace firmy,
  • chytré logistické a skladové technologie,
  • vnitropodniková konektivita,
  • kybernetická bezpečnost.

Doplňkově (max. 20 % způsobilých výdajů) k některé z těchto aktivit, či jejich kombinaci, pak budou podpořeny i kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, tedy to, co bylo v minulosti žadateli nejvíce vyhledáváno.

Každý žadatel (1 IČ) smí podat pouze jednu žádost, přičemž obdržená dotace se bude pohybovat v rozmezí od 1 do 10 mil. Kč. Vzhledem k maximální možné míře podpory nebude tedy možné předkládat žádosti se způsobilými výdaji nižšími, než 2,22 mil. Kč, což není pro daný typ projektů zanedbatelná částka, zvláště když DPH není způsobilé.

„Nicméně, vzhledem k možnému vývoji cen a faktu, že suma pořizovaných dodávek a služeb v 99 % případů přesáhne 2 mil. Kč bez DPH a bude tedy nutné realizovat výběrové řízení na dodavatele, které může cenu snížit, raději bych počítal s reálnými minimálními způsobilými výdaji kolem 3 mil. Kč,“ doporučuje Nevěděl.

V rámci plánované výzvy bude rovněž záležet na tom, kde bude projekt realizován. Více nám toto objasnil opět Lukáš Nevěděl:

„V aktuální podobě regionální mapy bude v systému MS2014+ rozdělena na dvě totožné výzvy. Méně rozvinuté regiony (kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský) budou mít podporu o 5 % vyšší, než regiony přechodové (kraje Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský a Vysočina). Jedná se o jediný rozdíl, zbytek obsahu a podmínek zůstává nezměněn.“